Udligningsordning er i strid med skattestoppet


Udligningsreform

Pressemeddelelse fra Liberalisterne 1.3.2006

Udligningsordning er i strid med skattestoppet

Som en direkte følge af beslutninger truffet af regeringen vil en række kommuner være tvunget til at hæve kommuneskatterne. Udligningsordningen er derfor klart i strid med skattestoppet.

Set fra et skatteborgersynspunkt er det ligegyldigt, om skattestigningen er resultatet af en omfordeling fra højtlønnede til lavtlønnede personer eller fra kommuner med mange indbyggere med høje indkomster til kommuner med mange indbyggere med lave indkomster.

Det første af de fem grundprincipper i skattestoppet hedder: ”Ingen skat eller afgift må sættes op,” og i Finansministeriets ”Fortolkning og implementering af skattestoppet” hedder det videre, at ”Skattestoppet har ubetinget virkning for beslutninger, der træffes af den nuværende regering” og ”skattestoppet gælder også for kommunerne og amtskommunerne,” jf.

www.fm.dk

Stigningen i kommunale skatter som følge af lovændringer vedtaget af Folketinget er ikke omfattet af undtagelserne fra skattestoppet.

Med regeringens forslag til udligningsordning indføres en ny fortolkning af skattestoppet, der ligner oppositionspartiernes forskellige varianter af ”intelligent skattestop”, der tillader, at skatterne stiger for nogle befolkningsgrupper, blot de falder for andre. Dermed undergraves skattestoppet, og den tryghed det skulle give borgerne mod skattestigninger.

Noget helt andet er, at udligningsordningen mellem kommuner bør tage hensyn til forskelle i leveomkostninger. Det er velkendt blandt fagøkonomer, at når velstandsforskelle mellem verdens lande skal måles, så kan man ikke sammenligne bruttonationalproduktet i de lokale valutaer omregnet til en fælles valuta, men man må tage hensyn til forskelle i købekraft. Det kaldes for købekraftkorrigeret BNP. Et tilsvarende princip bør lægges til grund for den kommunale udligning. Det vil sige, at der bør lægges et købekraftkorrigeret indkomstbegreb til grund for udligningen, så der tages højde for forskelle i leveomkostninger, herunder ikke mindst forskelle i boligudgifter.

Liberalisternes formand, Torben Mark Pedersen, udtaler: ”Regeringens udspil til en ny udligningsordning er klokkeklart i strid med skattestoppet, og den nye tolkning af skattestoppet, som regeringen nu lægger for dagen fjerner den tryghed, som skattestoppet hidtil gav mod stigende skatter.”

”Det er et socialdemokratisk udspil, regeringen kommer med. Selv om Danmark i forvejen har den mest lige fordeling af indkomster i landet, så mener regeringen, at der er behov for yderligere indkomstomfordelinger.”

”Der findes ikke rige og fattige kommuner. Der findes personer med høje indkomster og personer med lave. Hvis politikerne vil gennemtvinge en større lighed i disponible indkomster, bør det ske på individniveau og ikke på kommunalt. Hvorfor skal den lavtlønnede i Hillerød betale mere i skat, for at en højtlønnet i Morsø kommune kan slippe billigere? Det er ikke rimeligt.”

For yderligere information, kontakt:

Torben Mark Pedersen, cand. polit., Ph.D.,
Formand for Liberalisterne
31 14 42 10
tmp@liberalisterne.dk