Antirygeloven


(Nazi anti-rygning plakat fra 1941)

Rygere vil demonstrere mod antirygelov

Kollektiv rygning på Rådhuspladsen i København skal vise rygernes utilfredshed med antirygeloven, når den træder i kraft om to uger.

Læs mere på 180 grader

Den totalitære danske omsorgsstat har med gesundheitsführer Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen, afskaffet endnu en frihedsrettighed. Jeg foreslår at man tager protesten et skridt videre, og fortsætter med at ryge som før. Det eneste forsvar mod en totalitær stat er civil ulydighed.

Hitlers drøm virkelighed i Danmark

På indkøb i velfærdsstaten

dsc00599.JPG
dsc00601.JPG

PS: Her skulle også have være et billede af ryggen på en flygtende service medarbejder, men mit kamera var var langsomt til at fange hende.

Dem der har boet, eller kommer ofte, i USA kender til det meget høje service niveau man får i butikker og på restauranter. Det står i skarp kontast til serviceniveauet i Danmark, hvor man skal være taknemmelig for lidt opmærksomhed.

Dovne og uopmærksomme mearbejdere der er kolde i røven overfor kunderne, er resultatet i samfund hvor det arbejdsgiverne bare skal være glade for at nogen gider arbejde for dem. Tårnhøje skatter og ekstravagante offentlige ydelser, gør det stort set ufarligt at blive fyret for uduelighed. Ca 900.000 arbejdsduelige danskere lever på nas og arbejdsmoralen er ødelagt for resten.

Ingen gider åbne flere kasser i supermarkedet, selvom køerne er 30 meter lange. Send alle efterlønsnasserne ud i selvforsørgelse, og lad os få noget service.

Hvor jeg dog savner USA.

Kronik: Velfærdsstaten er de kriminelles paradis

nybyggeri.jpg

Kronik: Velfærdsstaten er de kriminelles paradis
Af Ole Birk Olesen, redaktør på netavisen 1800Grader.dk og forfatter, København

Da man med velfærdsstaten ophævede noget for noget-princippet og i stedet begyndte at dele rundhåndet ud til vaneforbryderne, skabte man grobunden for den eksplosion i kriminaliteten, som Danmark har oplevet de seneste 45 år, skriver kronikøren.

I Costa Rica lever der vampyrflagermus med et helt særligt talent. Deres hjerner er større end andre flagermusarters, hvilket gør dem i stand til at huske og genkende andre individer inden for flokken. Hver nat drager disse vampyrflagermus af sted fra deres sovepladser i hule træer for at lede efter større dyr, som de kan suge blod af, inden solen igen står op, og de må vende tilbage til træet. Det lykkes ikke altid for alle at finde føde, og er en flagermus så uheldig ikke at få mad 60 timer i træk, så risikerer den sultedøden.

Men her kommer vampyrflagermusenes særlige talent dem til hjælp. Fordi de har for vane at sove i det samme træ, og fordi de kan leve i op til 18 år, så lærer de hinanden at kende. Har en flagermus ikke fundet næring en nat, kan den derfor tigge blod hos andre flagermus, som kan tage mere med hjem fra et togt end det absolut nødvendige for at klare sig til næste dag. Flagermusene kan huske, om den, der tigger blod, selv har været villig til at dele ud af sit overskud ved en tidligere lejlighed, og de reagerer på tiggeri på baggrund af deres hukommelse: Flagermus, der deler med andre, får selv blod, når de har haft en uheldig nat. Flagermus, der ikke deler, skal heller ikke forvente at modtage fra andre.

Denne noget for noget-tilgang er helt nødvendig, for at flagermusfællesskabet kan fungere. Hvis alle individerne kunne modtage uden at yde, så ville de flagermus, der tager imod uden at give, klare sig bedst, og det ville gå ud over de individer, der så ville give uden at modtage. Til sidst ville fællesskabet kun bestå af snylterne – de andre ville være uddøde.

Vampyrflagermusene ligner os mennesker mere end de fleste andre dyrearter. Også vi har udviklet store hjerner, som gør os i stand til at genkende andre individer indenfor vores art og ikke mindst huske, hvordan disse individer har opført sig overfor os ved tidligere lejligheder. Vi bruger denne evne, når vi møder vores medmennesker. Vi viser andre tillid, hvis de tidligere har vist sig tillidsværdige, og hvis andre har hjulpet os, så er vi også mere tilbøjelige til at hjælpe dem, hvis de får behov.

Det gælder også for vores fællesskab, at denne adfærd skaber, hvad vi med et meget moderne ord kan kalde ”sammenhængskraft”. Vores hjælpsomhed og tillid overfor ikke-familiære personer er i vores private liv betinget af en forventning om, at disse personer vil yde os det samme, og hvis det var omvendt – hvis vi delte ud af venskab og milde gaver til alle og enhver – så ville det ikke kunne fungere i længden. Så ville de asociale, dem som kun nyder og aldrig yder, dem som låner, men ikke betaler tilbage, efterhånden stige i antal, fordi denne strategi i et samfund af blåøjede naivister giver mest succes. Sammenhængskraft eksisterer ikke i samfund, hvor det er uden omkostninger at opføre sig asocialt.

Sådan skulle man ikke tro, det var, hvis man lytter for meget til velfærdsstatens fortalere. De seneste 45 år har danskerne opbygget et politisk system benævnt velfærdsstaten, som i meget høj grad har været med til at nedbryde sammenhængskraften, fordi velfærdsstaten belønner de asociale med materielle goder, som de før velfærdsstaten ikke havde adgang til. Mest tydeligt ses det af kriminalitetsudviklingen i Danmark.

Kriminaliteten er på alle områder eksploderet i velfærdsstatens levetid:

Der anmeldtes i 2005 fire gange så mange tyverier til politiet som i 1960, og det dækker ikke over, at danskerne bare er blevet mere nøjeregnende og derfor går til politiet med småting, som de ikke tidligere anmeldte. Anmeldelsesprocenten har de seneste 30 år ligget ret konstant på cirka 65.

Voldsudviklingen har været den samme. Voldsofferundersøgelser peger på, at volden i hvert fald fordobledes fra midten af 1970’erne til midten af 1980’erne, og når volden siden har ligget på et konstant niveau, så skyldes det kun, at ungdomsårgangene er blevet mindre.

Hærværk var et næsten ukendt fænomen før velfærdsstaten, men i dag kender alle til det. Bare fra midten af 1970’erne til midten af 1980’erne fordobledes nemlig også antallet af danskere, som udsættes for hærværk.

Sammenhængen mellem kriminalitetsudviklingen og opbygningen af velfærdsstaten er klar. Den skyldes det simple forhold, at velfærdsstaten deler rundhåndet ud af materielle goder til de kriminelle, så de i dag – i modsætning til før velfærdsstaten – kan leve et materielt betryggende liv på f.eks. kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension, selvom det omgivende samfund ikke vil have noget med dem at gøre. I 1960 havde den kriminelle to muligheder efter afsonet straf: Han kunne beslutte sig for at ville overholde de mest grundlæggende regler i samfundet, sørge for at give omverdenen indtryk af, at han havde forbedret sig, og på den måde få mulighed for at skaffe sig et arbejde hos en af de mange virksomheder, som dengang så det som en opgave at medvirke til genindslusningen af rehabiliterede kriminelle i det almindelig arbejdsliv. Eller han kunne fortsætte den kriminelle levebane, men med den konsekvens, at han efter endt afsoning kun kunne leve af datidens meget lave fattighjælp til de selvforskyldt ledige.

Forskellen på den vanekriminelles levevilkår dengang og i dag er enorm. I dag sikres den kriminelle en forholdsvis god levestandard på en offentlig forsørgelse, som ikke diskriminerer mellem selvforskyldt og uforskyldt ledige. Alle får samme høje overførselsindkomst fra det offentlige til erstatning for en egentlig arbejdsindtægt. Den udelukkelse fra det almindelige økonomiske liv, som tidligere var den vanekriminelles lod, fordi han ikke kunne opnå det omgivende samfunds tillid, er blevet erstattet af en hærskare af socialrådgivere med forstående attituder og bugnende sociale kasser.

Noget for noget er blevet afløst af noget for ingenting og i den kriminelles tilfælde ligefrem af belønning for at have udøvet skade på sine medmennesker og deres ejendom.

Det er ikke længere muligt for danskerne at nægte hjælp til kriminelle, heller ikke selvom disse gentagne gange har opført sig asocialt. Velfærdsstaten opkræver pengene over skatten, som ingen kan undslå sig, og uddeler dem til de kriminelle, så de med overførselsindkomsterne som sikker havn kan drage af sted på nye kriminelle udflugter i forvisning om, at forsørgelsesgrundlaget aldrig vil svigte – helt uanset hvordan de opfører sig mod de mennesker, som betaler forsørgelsen.

Af samme grund begås 60 pct. af alle volds- og ejendomsforbrydelser i Danmark i dag af personer på enten dagpenge, kontanthjælp, aktivering, revalidering, sygedagpenge eller førtidspension, selvom de nævnte grupper ”kun” udgør 20 procent af befolkningen.

Det er derfor, at kriminaliteten er eksploderet de seneste 45 år. Det er fordi, velfærdsstaten har ophævet sammenhængen mellem indsats og belønning, således at de, der yder en negativ indsats i vores samfund, stadig kan høste samme eller næsten samme belønning, som de der yder en positiv indsats.

Vi mennesker har ligesom flagermusene fra Costa Rica evnen til at belønne de, der fortjener belønning, og udelukke andre der ikke har fortjent andet end udelukkelse fra vore gensidigt forpligtende fællesskaber. Vi har udviklet denne evne, fordi den gavner os, gør menneskeheden mere levedygtig, og vi bruger den hver dag i vores private liv. Men i det politiske system, som kaldes velfærdsstaten, har man besluttet sig for at sætte noget for noget-princippet ud af kraft.

På den måde har man gjort Danmark til et mindre trygt land at leve i for ordentlige mennesker, der optræder med hensyntagen overfor deres medmennesker. For de kriminelle har man til gengæld skabt et paradis.

JP

Ole Birk Olesens bog Taberfabrikken, ligger på mit natbord. Jeg vender tilbage med kommentarer om denne fortræffelige bog.

Læs iøvrigt: Hvor flytter de mon hen ?

Støt Israel – køb israelsk

Støt Israel – køb israelsk
Af Søren Espersen

Offentliggjort 30.07.07 kl. 03:00

DER ER FOR tiden en række ”boykot Israel” kampagner i gang i Danmark. Kampagnerne er styret og finansieret af marxistiske bevægelser – i et skændigt samarbejde med arabiske terrororganisationer som Hamas og Hizbollah.

Som nyttige idioter lader bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugermagasinet Tænk samt forskellige socialdemokratiske fagbevægelser sig spænde for propaganda-vognene; ja, Folkekirkens Nødhjælp er endda så langt fremme i hadet til Israel, at man efterhånden selv fører an i kampagnerne mod den eneste demokratiske stat i Mellemøsten.

Giftige brochurer
Således udsender Folkekirkens Nødhjælp den ene giftige brochure efter den anden, og er i mange danskeres øjne efterhånden blevet så stort et problem for DANIDA, at vi i Dansk Folkeparti nu seriøst overvejer økonomisk at sætte hårdt mod hårdt i forhold til Folkekirkens Nødhjælp. For det kan da ikke være rigtigt, at danske borgere over skattebilletten skal medfinansiere anti-israelsk propaganda af en skuffe, der kun medfører én ting: støtte til Hamas og Hizbollah.

Propaganda virker
Desværre har den kontinuerlige propaganda mod Israel haft effekt.

Det oplever jeg gang på gang, når jeg er ude på gymnasier og andre læreanstalter, hvor den nye unge generation af danskere har fået et forkvaklet syn på Israel, manipuleret som de er af propagandisterne. Yderligere har boykot-kampagnerne haft succes.

Jeg mener derfor, det nu er på tide, at frihedselskende og demokratiske danske forbrugere indleder en modaktion i foragt for boykotten! Der er masser af dejlige israelske kvalitetsvarer at få inden for alle områder – eksempelvis guldmedalje-vindende topvine, frugt og grønt, skønhedsprodukter og High Tech. Kræv, at dine butikker begynder at sælge israelske varer eller køb dem på nettet. Og hvad med næste ferie i Israel?

Kort sagt: Køb israelsk!

JP via Veritas Universalis

Det er rart at høre noget fornuftigt komme ud af Søren Espersens mund.

Think Israel / The Israel Ministry of Tourism
Køb israelsk i Danmark her
Forbrugermagasinet Tænk og Aarstiderne bagtaler Israel
Aarstiderne boykotter Israel

Margrethe Vestager

gollum_vestager.jpg

“Vi bør vende tilbage til den oprindelige idé med topskatten, så det kun er ti procent – mod 40 procent i dag – der skal betale topskat. Til gengæld skal den så øges,” sagde Margrethe Vestager

180

Lad os tage fra “de rige” hæ hæ.. De snylter på os hæ hæ.. Deres penge er Margrethes penge hæ hæ.. Arrhh penge penge penge.. Dejlige “gratis” penge lige ned i statskassen hæ hæ.. Vi vil have alle deres penge hæ hæ.. Så kan Margrethe Vestager bestemme hvad de skal bruges til hæ hæ..

Skattefrihedsdag

statens_marionetter2.jpg

Lørdag den 28. juli er dagen, hvor skattestaten slipper sit kvælende greb om gennemsnitsdanskeren, for det er Skattefrihedsdag – den første dag, hvor gennemsnitsdanskeren efter i hele 208 dage at have trællet for skattestaten endelig får lov til at arbejde for sig selv.

Liberalisterne

Statsheroin

Holdningen til den såkaldte “statsheroin” – både blandt politikere og behandlere – er rykket markant de seneste år, og i dag står den samlede politiske opposition bag et forslag om at indføre heroin som behandling. Nøglen, der kan åbne for narkomanernes statsbetalte heroin, ligger lige nu hos Dansk Folkeparti.

JP

Ja, det måtte jo komme. Staten kan nu også snart levere gratis statsheroin til de danske velfærdsnarkomaner.

Skattekroner til holocaust benægter

dolph_og_brian.jpg

Holocaust-tvivler har fået arbejdslegat at Kunstrådet. Nu opfordrer jødisk center statsministeren til at stoppe for pengene.

Simon Wiesenthal Centret opfordrer statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) til at stoppe et arbejdslegat til forfatteren Erik Haaest. Kunstrådets Litteraturudvalg har to gange givet 100.000 kroner til forfatteren, som gentagne gange har ytret tvivl om Holocaust.

Berlingske

Jeg har skrevet følgende email til kunstrådet:

Med henvisning til jeres arbejdslegat til forfatteren Erik Haaest, vil jeg ligeledes gerne søge støtte til at rette en misforståelse i befolkningen:

Nazismen og socialismen er bare misforstået performance art. De millioner af dræbte er enten baseret på løgnehistorier eller hændeligt uheld. DET VED ALLE !!

mvh Allan, på vegne af min ven Dolph som har for store hænder til at skrive emails.

Og jeg forventer selvfølgelig et svar, som jeg bringer videre.

Aarstiderne svarer igen

dsc00578.JPG

dsc00581.JPG

Aarstiderne.com svarer via email på mit indlæg vedr forbrugermagasiet TÆNK’s artikel om boykot af israelske grønsager..

Hej Allan

Tak for din mail.

I Aarstiderne køber vi fortrinsvis ind fra danske, sydspanske og italienske avlere.

Det gør vi bl.a. fordi vi er blevet gode til at have direkte kontakt til avlerne. I de lande kan vi få lige de varer, vi gerne vil have, samtidig med at vi jævnligt kan besøge avlerne. Vi vil gerne kunne gennemskue vejen fra jord til bord, og det gør vi bedst, når vi kender vores leverandører godt. Det er en af grundene til vi har valgt at udvide samarbejdet, med dem vi i forvejen køber meget af.

Og så er vi samtidig blevet bedre til selv at dyrke grøntsagerne på vores gård i Billeslund.

Der er således ikke tale om et boycot. Vi ser blot ikke nogen grund til at købe varer dyrket i Israel, da vi har langt bedre forbindelser i andre lande og I vil derfor ikke finde israelske varer i vores kasser.

Har du yderligere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at melde tilbage.

Hav en god dag.

Venlig hilsen
Tine xxxxx
www.aarstiderne.com

Og tænk engang, jeg har faktisk svært ved at forstå denne forklaring og har svaret tilbage.

Hej Trine,

Tak fordi du svarer mig.

Jeg citerer fra magasinet “Tænk”

“For 2-3 år siden stoppede vi med at levere varer fra Israel primært på grund af reaktioner fra vores kunder, som mente, at det var problematisk, siger Thomas Hess-Nielsen, der er produktudvikler i Aarstiderne.”

Han fortsætter….

“Men det er svært, fordi vi gerne vil støtte økologiske producenter. På den anden side skal vi også være sikre på at vi vælger de rigtige samarbejdspartnere”

Tydeligvis med reference til problematikken omkring uenigheden om ejerskabet af jorden som artiklen handler om.

Jeg synes du svarer undvigende, og jeg forstår ikke sammenhængen imellem det du siger og det der står i artiklen. Artiklen handler ikke om økologi, men om en politisk problemstilling – skrevet af en kendt venstrefløjsaktivist der har gjort en karriere ud af at sabotere Israel.

1. Er det ukorrekt hvad Forbrugermagasinet TÆNK citerer Thomas Hess-Nielsen for ?
2. Hvis ikke, hvorfor er israelere så uegnede som samarbejdspartnere iht artiklens indhold ?

mvh Allan

dsc00580.JPG

dsc00579.JPG

Tintin uha da da

tintin-ladane.jpg

Britisk vagthund vil forbyde Tintin
Det britiske råd for etnisk ligestilling vil forbyde ‘Tintin i Congo’ – tegneserien er racistisk og bør kun vises frem på museum…..

…..Forlaget Egmont, som udgiver Tintin, fortæller, at den allerede i dag bliver leveret til forretningerne med en advarende banderole om.

Her står, at tegneserien indeholder

»..småborgerlige, patriarkalske stereotyper fra perioden – en fortolkning nogle læsere kan finde stødende«.

Politiken via Hodja

Det var åbenbart i Egmont koncernen at Licensfascisten Kenneth Plummer, lærte om mediernes folkeopdragende forpligtigelser.

Medier Mod Medielicens

banner6mmm.gif

Medier Mod Medielicens er en kreds af medier, som ikke mener staten bør have noget som helst at sige i formidling af nyheder, underholdning, sport og nyhedsstof generelt. Vi mener ikke, at Danmark bør have et statsdrevent medieapparat – det er noget, der normalt kendetegner et rendyrket diktatur.

Når vi har fået spredt vores budskab og fået opbakning fra diverse medier, vil vi opkræve vores egen medielicens af DR, da de har adgang til vores medier. Præcis ligesom vi har adgang til DR. Vores mål er et fuldstændigt privat finansieret og drevet DR, uden tvang og offentlig kontrol.

Aviseksemplet
En måde at vise det urimelige i den kollektive tvangs betaling for DR er at skabe en fiktiv licens på postkasser. Et scenario kunne lyde som følgende: Fra i morgen skal alle danskere betale licens, hvis de har en postkasse eller brevsprække. Det skal vi, da staten har nationaliseret avis X, da de mener at kunne drive en avis bedre end markedet (!!). Du kan fravælge at have en postkasse (og dermed ikke få andre aviser eller breve leveret), og dermed ikke betale den nye postkasselicens. Dette er præcis sådan DR fungerer: Du får et valg, der reelt ikke er et valg, for som de selv siger i deres sortseer-kampagner, så bliver lidt kedeligt uden TV, internet, mobiltelefon eller radio. Vil du finde dig i et valg mellem alt eller intet?

De virkelige nassere
De virkelige nassere er ikke dem, der har et TV og ikke betaler licens. Nej, de virkelige nassere er dem, der vil havde andre til at betale for deres medier. De virkelige nassere er dem, der gerne vil se DR, men vil have alle andre til at betale for det. Vil du finde dig i at betale for andres TV?

Dansk kultur
Et ofte hørt argument er, at Danmarks Radio sikrer den danske kulturs trivsel. Argumentet om at dansk kultur kun kan trives med store subsidier fra staten er det samme som at sige, at man ønsker den danske kultur skal antage en bestemt form, nemlig i form af DR og andre statsstøttede kulturinstitutioner. Tilhængere af statsstøttet kultur er ikke bange for, at den danske kultur falder bort. Nej, de er bange for den ikke kommer til at se ud, som de selv ønsker det. De er bange for, at danskerne ikke mener det samme som dem, så derfor skal vi oplyses. Men dansk kultur bør ikke styres af en lille kulturelite. Den bør skabes af danskerne.

Objektiviteten
Objektiv nyhedsformidling findes ikke. Udvælgelsen af nyheder, redigeringen af dem, billederne, fokusområder samt ordvalg gør alt sammen, at en objektiv formidling af nyheder, debat, kultur og videnskab er en umulighed. Derfor vil der altid være nogen, der er uenige i DR’s formidling, så hvorfor skal alle betale for det?

DR vil også have en generel tendens til at værre mere venstreorienteret end frihedsorienteret. Det følger af, at hele deres indtægtsgrundlag sikres af staten, og det netop den stat, som de fleste frihedsorienterede ønsker formindsket. Det er ikke uden grund, at støtten til statsmedier fortrinsvis skal findes blandt venstreorienterede.

Alsidigheden
Men når statsmedierne ikke kan besidde en objektivitet, kan den så sikre en alsidighed, som det private marked ikke kan sikre? Nej, det kan den ikke. Der er mange grupper i Danmark, som føler sig overset af DR, deriblandt mange borgerligt orienterede mennesker. Kan det frie marked sikre alsidigheden? Bestemt! Se på det private udbud af aviser på tryk og på internettet, hvor bredden er langt større. Enhver kan starte deres egen hjemmeside og vise deres syn på verden, enhver kan forfølge de historier som interesserer dem.

Kvalitets TV
Et andet argument for DR, man ofte hører, er, at vi mister alt det gode TV, som DR laver. Men hvis DR’s TV er så godt som det påstås, vil det jo ikke have det mindste problem med at overleve på det frie marked. Tiltaler den pågældende udsendelse kun en meget lille målgruppe, som kræver, at alle andre skal betale for deres præferencer, så er de nassere og udtryk for et menneskesyn, hvor det er legitimt for nogle at leve på andres bekostning.

Uafhængighed fra staten
Der har været en del kritik af kulturministeren og andre i regeringen for at presse DR. DR skal være uafhængigt hedder det, men DR bliver aldrig uafhængig af staten. Bestyrelsen udpeges af folketinget og finansieringen vedtages af folketinget. Så derfor kan DR aldrig blive uafhængigt af staten. Folketingets magtsyge begær efter at kontrollere de danske medier og holdninger er åbenbart så stort som hos en anden Chavez eller Putin. Vil du finde dig i, at staten skal bestemme over dit medieudbud?

For yderligere information kontakt Jesper Juul Andersen på tlf. 30625226

Medier Mod Medielicens
mmm_banner_join_now.jpg

Radikal åbenbaring

ru.jpg

RU: Flere ægtefæller bør være tilladt

Det traditionelle ægteskab passer ikke længere til den moderne livsstil, og derfor bør ægteskabsloven ændres, forslår Radikal Ungdom.

Politiken

Det rager hverken RU eller staten hvem der bor på min adresse, hvem jeg boller med, hvem jeg får børn med, eller hvordan jeg iøvrigt indretter mit liv. TAK !

Junkie Fogh

junkie_fogh.jpg

Nyrup sænkede marginalskatten 13 gange mere end Fogh

Under otte år med SR-regeringen blev den øverste marginalskat sænket med 5,4 procentpoint. Den nuværende VK-regering kan på fem et halvt år kun fremvise lettelser på 0,4 procentpoint.

180

Alle kan blive hooked på velfærd. Selv en forhenværende liberal som Anders Fogh. Andre folks penge er mere vanedannende end herion.

Tryllerylle

tryllerylle.jpg

Ritt: Jeg har aldrig lovet 5.000 billige boliger på fem år

Politiken

“Det er fup og fidus. Hun har udtalt sig på en måde, som helt klart må tolkes som et løfte. Det er der ingen tvivl om,” fastslår Christian Kock fra Københavns Universitet, der har set på en række citater fra overborgmesteren.

Børsen

At love 5.000 billige boliger på fem år er til at starte med det rene idioti. Hvis man vil tilbyde en vare til under markedspris forudsætter det SELVFØLGELIG at nogen dækker underskuddet, det kan enhver vel regne ud uden en lommeregner. Inde i Ritt’s socialistiske hoved var det vel en selvfølge at dette underskud skulle dækkes af de skatteydere der har betalt fuld pris for deres bolig. Hvis boliger så iøvrigt vil blive mindre værd, da der kommer unaturligt lave priser på markedet. De fleste mennesker kan intuitivt regne ud at det er noget lort for alle undtaget de få der kan bo billigere end alle andre. Og hvordan finder man så de heldige ? Ved lodtrækning ! Ikke ved belønning af indsats, men ved en fuldstændig tilfældig og ligegyldig process. Vorherrebevars, men det er da trods alt bedre en det Ritt allerhelst ville. Bruge de billige boliger til at belønne tro partisoldater i det offentliges tjeneste. Og så lige dem der skulla ha en for gi’ Bondam et blowjob. Føj for satan.

Dem er har stemt på Ritt (og nitten Bondam), må have en IQ som en varm sommerdag.

Læs mit “gamle” indlæg om Ritt’s billige boliger her

Efterlønnerne æder din skat

Efterlønsordningen lokker så mange ældre væk fra arbejdsmarkedet, at det er en trussel mod samfundsøkonomien. Det mener arbejdsgiverorganisationen HTS, hvis medlemmer skriger på ældres arbejdskraft.

Efterlønsordningen er så lukrativ, at den har en stor del af skylden for, at det økonomiske opsving er ved at være forbi….

….Hvis blot en tredjedel af de 143.000 efterlønsmodtagere var i arbejde på fuld tid, ville den samlede værditilvækst i samfundet udgøre 26,5 mia. kr. Det svarer til, hvad de offentlige kasser sammenlagt får ind fra mellem- og topskatten,« siger Lars Storr-Hansen.

epn

Hvis generationen der åd deres egne børn selv tjente til livets ophold kunne altså man afskaffe både topskat og mellemskat, og giver yderligere 53 milliarder i skattelettelser.

Grøn skat

R: Mere topskat til de rigeste

De radikale arbejder på nyt skatteudspil, som skal være mere grønt og socialt retfærdig. Udspillet vækker dog kun begejstring hos Socialdemokraterne….

….Også den grønne profil skal tænkes ind i en skattereform. De Radikale foreslår et nyt grønt afgiftssystem, der er socialt afbalanceret.

Berlingske

Nemlig.. Grøn skat… Grøn af misundelse.. De Radikale er partiet for de offentlig ansatte der føler sig for akademiske til at stemme socialdemokratisk eller SF. Mekanismerne er dog helt de samme. De gælder om at finde dem der har mere end en selv og udråbe dem til ansvarlige for verdens uretfærdigheder. De Radikale vælgere synes det var rimeligt hvis andre end dem selv fik regningen. Føj for satan. Deres mentalitet er gennemsyret af misundelse, dovenskab og nasselyst.

De Radikale er partiet af offentlig ansatte dumme tøser, der synes at det faktum at de er udstyret med en livmoder og arbejder “i folkets tjeneste” berettiger dem til omdistribuere andre folks ejendom.

Tænk og Aarstiderne.com

Forbrugerrådets blad TÆNK har i dette nummer en artikel hvor man opfordrer til boykot af Israelske grønsager. Artiklen er fyldt med misinformation, palæstinensisk propaganda og venstreorienteret sludder.

Artiklerns forfatter Anne Lea Landsted har i årevis ført kampagne mod mellemøstens eneste demokratiske stat, og at TÆNK bringer en sådan artikel viser en total mangel på dømmekraft. Når Anne Lea Landsted ikke skriver for TÆNK, samarbejder hun med bla med andre anti-demokratiske kræfter.

Bla andet kan man læse at grønsagsfirmaet Aarstiderne.com boykotter Israelske varer.

Lech tiezdayen (fuck you) Tænk og Aarstiderne. Velkommen på min boykotliste.

Offentlig vækst

Offentlig vækst kan give højere skat

Med en uformindsket vækst vil den offentlige sektor suge arbejdskraft til sig, og i 2030 vil skatten være sat op med 14 procentpoint. Antallet af offentligt ansatte vil stige med 234.000 til over én million, vurderer eksperter i DREAM-gruppen.

JP

Jeg kan snart ikke finde på flere kommentarer.. suk..

Skattesmæk til en million danskere

En million står til skattesmæk

Først graver du godt 4000 kr. op af tegnebogen og giver dem til kommunen. Bagefter får du 250 kr. retur fra staten som kompensation, fordi skattestoppet skal overholdes, så danskerne ikke skal betale mere i skat.

Børsen

Jeg må indrømme at jeg er noget forvirret. Var Thor Pedersen ikke borgerlig engang ? Eller var det noget jeg drømte ?