Ti teser for Frihed og Velstand

Flere teser. Denne gang fra liberalisterne. Mon de bliver fremført i DR ? Selvfølgelig ikke. Vi ved alle godt at objektivt nyhedsformidling er en by i Rusland. Eller DDR !

1. Den enkelte skal have størst mulig frihed til at leve sit liv, som vedkommende ønsker, så længe det ikke krænker andre menneskers tilsvarende frihed
Det er en fundamental etisk fordring og selve kernen i liberalismen: At staten ikke skal blande sig i, hvordan man vælger at leve sit liv, så længe det ikke skader andre.

2. Staten skal ikke stille sig til dommer over, hvad der er en rigtig og forkert måde at leve på
Staten skal ikke fremme en “sund livsstil” frem for en “livsnyderlivsstil” eller bestemme, hvordan den enkelte familie indretter sig med arbejdstid, barsel og fritid. Staten skal være neutral, den skal ikke vælge side.

3. Personlig frihed og ansvar hører sammen
Med større personlig frihed følger også større ansvar for ens eget og familiens liv. Det betyder ansvar for – så vidt muligt – at klare sig selv, selv spare op til pension, forsikre sig mod ledighed osv.
Staten skal følgelig heller ikke kompensere borgerne for konsekvenserne af deres egne valg. Hvis der er borgere, der har opført sig ufornuftigt, må de tage konsekvenserne af deres egne valg.

4. Frihed er vigtigere end flertalsstyre
Det liberale demokrati udspringer af behovet for at beskytte borgerne mod ethvert styre, og det har aldrig været hensigten, at staten skal få så stor magt, at den kan blive en trussel mod den enkeltes frihed og velstand. Det er imidlertid tilfældet, når man tvinges til at aflevere langt over halvdelen af sin indkomst i skatter og afgifter, og når politikerne lovgiver om forhold, der rettelig hører familien og privatlivet til.
Grundloven skal beskytte borgerne mod statsmagten, og de grundlovsbeskyttede frihedsrettigheder sætter grænser for demokratiet – grænser for, hvad et hvilket som helst folketingsflertal skal kunne lovgive om.

5. Mere politik er ikke løsningen
Mere statslig styring betyder altid mindre frihed for den enkelte, og dertil kommer, at statslige løsninger næsten altid er dårligere og dyrere end private.
Velfærdsstaten skaber sociale tabere, når den parkerer omkring 700.000 personer i den arbejdsdygtige alder på offentlig understøttelse. Det skaber mere kriminalitet, misbrug og omsorgssvigt for børnene. Velfærdsstaten skaber en negativ social arv, og den ødelægger sammenhængskraften i samfundet.
Vi har behov for bedre integration, og ikke kun for indvandrere, men også for alle de danskere, som velfærdsstaten har passiviseret med en af de mange menneskelige braklægningsordninger, der kaldes overførselsindkomst.
Det må være et succeskriterium for velfærdsstaten, at flest muligt kan forsørge sig selv for det, de selv tjener ved at gå på arbejde hver dag, og løsningen på velfærdsstatens problemer hedder mindre stat og mere markedsøkonomi, at flere er selvhjulpne og færre afhængige af offentlig understøttelse.

6. Pengene skal følge borgerne
Som skatteborgere, der ofte betaler langt over halvdelen af vores samlede indkomst i skatter og afgifter, må vi have krav på, at pengene til offentlige ydelser også kommer os bedst muligt til gode. Det kan kun ske ved at lade pengene følge borgeren:
Lad pengene følge barnet, så forældrene får frit valg mellem en privat og offentlig børnehave og fritidshjem.
Lad pengene følge eleven, så forældrene får frit valg mellem en privat og en kommunal skole.
Lad pengene følge patienten, så denne får frit valg mellem behandling på et privat eller offentligt hospital.
Når pengene følger borgerne, får vi sikkerhed for, at vi får mest mulig velfærd for pengene, og samtidig skaber det en sund konkurrence mellem de offentlige og private udbydere af skoleundervisning, sundhed, børnepasning, ældrepleje m.m.

7. Det skal altid kunne betale sig at arbejde
Overførselsindkomster og skatter skal indrettes, så det altid kan betale sig at arbejde, og med en så lav, flad skat, at alle med fuldtidsbeskæftigelse kan klare sig for det, de selv tjener.

8. Lavere skatter fører til større frihed, velfærd og velstand
Større frihed fordi man selv bestemmer, hvordan ens penge skal bruges.
Større velfærd fordi 1 krone betalt i skatter giver 1 krone mindre privat velfærd, hvorimod man ikke får for 1 krone mere offentlig velfærd, når pengene bruges på obligatoriske offentlige standardløsninger.
Større velstand fordi lavere skatter giver øget tilskyndelse til at arbejde, tage en uddannelse og starte egen virksomhed. Velstand fremmes bedst af en fri markedsøkonomi med privat ejendomsret, en lempelig regulering og tålelige skatter.

9. Ansvar for ens eget og ens families liv er ikke kun en pligt – det er også en ret
Ansvaret for eget og ens families liv ligger hos den enkelte, og det er en krænkelse af retten til selvbestemmelse, når politikerne i stigende grad griber ind med lovgivning på områder, hvor der ikke er nogen tvingende nødvendig grund til, at der skal træffes kollektive beslutninger.

10. Det er et fælles ansvar at hjælpe dem, der ikke kan klare sig selv
I ethvert samfund vil der være mennesker, der ikke kan klare sig selv. For dem har vi alle et ansvar, og ingen skal dø af sult, lide nød eller mangle behandling i tilfælde af sygdom.
En stor del af det sociale sikkerhedsnet kan bedre klares med private forsikringsordninger. Det gælder alderspension og ledighedsforsikring, men der skal være et socialt sikkerhedsnet for de, der af den ene eller anden grund ikke kan klare sig selv, ligesom der skal være garanti for at kunne blive behandlet for alvorlige og livstruende sygdomme.

Liberalisternes blog

3 Replies to “Ti teser for Frihed og Velstand”

 1. Jeg syntes, at Mugabe også skulle lave sig en 9-10 teser. Han er jo også ret presset for tiden, måske kunne det give nyt liv til hans politik

 2. Her er de.

  1. Mindre stat
  2. Mere frihed
  3. Mere personligt ansvar
  4. Mindre moralisering
  5. Afskaffelse af love
  6. Selvforsørgelse som en pligt
  7. Adskillelse af religion og stat
  8. Genindførelse af demokrati
  9. Flere privatiseringer
  10. Total ytringsfrihed

Lukket for kommentarer.